Објављен „Службени гласник РС“ број 79 од 6.8.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 79 од 6.8.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о начину чувања, узорковања, складиштења и уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години
 • УРЕДБА о оперативним резервама деривата нафте, угља и других енергената
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Смедереву
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд–Ваљево–Лозница са елементима детаљне регулације
 • ОДЛУКА о оснивању Образовно-научног центра за промоцију педагошких наука
 • ОДЛУКА о утврђивању индустријског објекта „Стара црепана и циглана” – Тerrа у Кикинди за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању мера заштите, границе заштићене околине и мера заштите заштићене околине Старе куће породице Жујовић у Неменикућама, непокретног културног добра
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у Републици Србији
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта унапређење земљишне администрације у Србији у циљу реализације обавезе из Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7277/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7371/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7347/2021-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7348/2021-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7351/2021-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7350/2021-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7346/2021-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7386/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7387/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ДТД Водопривредног друштва „Средња Бачка” д.о.о. Бечеј за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Друштва с ограниченом одговорношћу „Aеродроми Србије”, Ниш за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допунама и измени Статута Јавног предузећа „Пошта Србијеˮ, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia“
 • РЕШЕЊЕ Владе 05 број 023-7142/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње општине Трговиште, Република Србија са општином Крњак, Република Хрватска
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7381/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7382/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7391/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7400/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7404/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7260/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7259/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7262/2021
 • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржини и изгледу обрасца за пријаву врсте и количине минералних ђубрива, односно средстава за заштиту биља, односно детерџената са фосфатима
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2021. годину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период од 2021. године до 2030. године са пројекцијама до 2050. године на животну средину
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јулу 2021. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: