Објављен „Службени гласник РС“ број 79 од 25.8.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 79 од 25.8.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о начину вршења метролошког надзора
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
 • ОДЛУКА о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за производњу теренских возила „Застава ТЕРВО” Крагујевац
 • ОДЛУКА о утврђивању мера заштите, граница заштићене околине и мера заштите заштићене околине манастира Градац, непокретног културног добра од изузетног значаја
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Индије
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Исламске Републике Иран
 • ОДЛУКА о образовању Националног савета за спречавање негативних појава у спорту
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Савета за иновационо предузетништво и информационе технологије
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за Пројекат српско-кинеског индустријског парка у Београду
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Института за неонатологију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за неонатологију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана — представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај — Завршни рачун Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о продаји отпадног материјала придобијеног у току процеса рада, путем јавне лицитације, по партијама
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Суботица” у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о расподели нераспоређеног вишка прихода над расходима Агенције за лиценцирање стечајних управника према Финансијском извештају за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7879/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7882/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7880/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7883/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава
 • РЕШЕЊЕ о брисању политичке странке из Регистра политичких странака
 • РЕШЕЊЕ o упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-1/17
 • РЕШЕЊЕ o упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 484-1/17
 • РЕШЕЊЕ o упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 484-2/17
 • РЕШЕЊЕ o упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 484-3/17
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 15090/08, Скендери и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци 30723/09 и још 3, Крндија и други против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ваздухопловном информисању
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јулу 2017. године
Друге организације
 • АНЕКС I Колективног уговора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • ТАРИФА накнада које Сокој наплаћује по основу јавног саопштавања музичких дела путем биоскопских пројекција (Тарифе за биоскопе)
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија”, Љубовија
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство”, Бојник
ОГЛАСИ

Поделите: