Објављен „Службени гласник РС“ број 78 од 1.11.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о начину и поступању буџетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о квалитету јаја
 • ПРАВИЛНИК о безбедности играчака

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 78 од 1.11.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене мешовитог војно-цивилног аеродрома „Морава”
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске — Београд (Добановци)
 • ОДЛУКА о оснивању Одбора за управљање пројектом „Истраживање и развој у јавном сектору
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за прекурсоре
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за контролу поступка уништавања прекурсора
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Консултативне групе за праћење и реализацију Пројекта инклузивног предшколског образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта” Панчево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта” Панчево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању председника и чланова Привременог органа општине Гора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2019. годину Водопривредног привредног друштва „Шидина” Шид
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Сава” д.о.о. Шабац за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о преузимању — прибављању дистрибутивног система природног гаса на територији града Зрењанина у својину — основно средство ЈП „Србијагасˮ, Нови Сад уз надокнаду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Блаце, Република Србија и општине Источно Ново Сарајево, Република Српска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Смедеревска Паланка, Република Србија и града Аншан, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Бора, Република Србија и општине Крива Паланка, Република Северна Македонија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10961/2019
 • РЕШЕЊЕ o употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10978/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10747/2019-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10750/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10751/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10758/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10764/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10768/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступању буџетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о квалитету јаја
 • ПРАВИЛНИК о техничким захтевима и другим посебним критеријумима за поједине врсте отпада који престају да буду отпад
 • ПРАВИЛНИК о облику и садржини српске техничке оцене
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката
 • ПРАВИЛНИК о стручном прегледу жичара за транспорт лица и специфичних вучних инсталација
 • ПРАВИЛНИК о садржини, начину успостављања и одржавања регистра ризика од катастрофа
 • ПРАВИЛНИК о безбедности играчака
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају обрасца захтева за остваривање права код Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-3/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-4/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-5/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-6/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-7/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-8/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-9/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-10/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-11/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-12/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-13/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-14/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 568-15/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 582-1/19
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1044/2017
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета судства
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2144/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2171/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2172/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2173/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2174/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2175/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2176/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2177/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2179/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2180/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2185/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2194/2019-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о садржини потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и о начину подношења пријаве и објављивања проналазака
 • ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања стручног испита за лица која се баве заступањем у области индустријске својине
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о тарифи
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о ценама болесничког дана за продужену рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0211/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0211/18-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија
ОГЛАСИ

Поделите: