Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 78 od 1.11.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o načinu i postupanju budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kvalitetu jaja
 • PRAVILNIK o bezbednosti igračaka

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 78 od 1.11.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene mešovitog vojno-civilnog aerodroma „Morava”
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske — Beograd (Dobanovci)
 • ODLUKA o osnivanju Odbora za upravljanje projektom „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za prekursore
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za kontrolu postupka uništavanja prekursora
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Konsultativne grupe za praćenje i realizaciju Projekta inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima „Transnafta” Pančevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima „Transnafta” Pančevo
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o razrešenju članova Komisije za azil
 • REŠENJE o razrešenju članova i imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Gora
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2019. godinu Vodoprivrednog privrednog društva „Šidina” Šid
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog društva „Sava” d.o.o. Šabac za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o preuzimanju — pribavljanju distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada Zrenjanina u svojinu — osnovno sredstvo JP „Srbijagasˮ, Novi Sad uz nadoknadu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Blace, Republika Srbija i opštine Istočno Novo Sarajevo, Republika Srpska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Smederevska Palanka, Republika Srbija i grada Anšan, Narodna Republika Kina
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Bora, Republika Srbija i opštine Kriva Palanka, Republika Severna Makedonija
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10961/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10978/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10747/2019-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10750/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10751/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10758/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10764/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10768/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i postupanju budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kvalitetu jaja
 • PRAVILNIK o tehničkim zahtevima i drugim posebnim kriterijumima za pojedine vrste otpada koji prestaju da budu otpad
 • PRAVILNIK o obliku i sadržini srpske tehničke ocene
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata
 • PRAVILNIK o stručnom pregledu žičara za transport lica i specifičnih vučnih instalacija
 • PRAVILNIK o sadržini, načinu uspostavljanja i održavanja registra rizika od katastrofa
 • PRAVILNIK o bezbednosti igračaka
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti
 • REŠENJE o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-3/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-4/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-5/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-6/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-7/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-8/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-9/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-10/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-11/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-12/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-13/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-14/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 568-15/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 582-1/19
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-1044/2017
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2144/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2171/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2172/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2173/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2174/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2175/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2176/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2177/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2179/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2180/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2185/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2194/2019-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o sadržini potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka
 • PRAVILNIK o programu i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u oblasti industrijske svojine
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo
 • PRAVILNIK o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • REŠENJE o izdavanju licence za obavljanje radijacione delatnosti visokog rizika
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0211/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0211/18-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard”, Ljubovija
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard”, Ljubovija
OGLASI

Podelite: