Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 76 od 9.9.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja
 • ODLUKA o izmeni Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 76 od 9.9.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-1607/2013
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-7487/2013
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-8937/2013
Pravosuđe
 • ODLUKA o izbornim radnjama i rokovima za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova
 • ODLUKA o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova
 • ODLUKA Visokog saveta sudstva broj 119-05-321/2016-01 ODLUKA Visokog saveta sudstva broj 119-05-322/2016-01
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja
 • ODLUKA o izmeni Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa
 • ODLUKA o izmenama Odluke o upravljanju tokovima gotovine
 • ODLUKA o iznenama Odluke o upravljanju tokovima gotovine preko agenta banke
 • ODLUKA o puštanju u opticaj kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za delatnosti poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje „DIP Mladenovac”, Mladenovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distrubuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Mladenovac”, Mladenovac
OGLASI

Podelite: