Објављен „Службени гласник РС“ број 76 од 9.9.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА изменама и допунама Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра рачуна

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 76 од 9.9.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1607/2013
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7487/2013
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8937/2013
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изборним радњама и роковима за спровођење поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова
 • ОДЛУКА о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова
 • ОДЛУКА Високог савета судства број 119-05-321/2016-01 ОДЛУКА Високог савета судства број 119-05-322/2016-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА изменама и допунама Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра рачуна
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке o управљању токовима готовине
 • ОДЛУКА о изненама Одлуке o управљању токовима готовине преко агента банке
 • ОДЛУКА о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за делатности пољопривреде, прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде Србије
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац”, Младеновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу, диструбуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”, Младеновац
ОГЛАСИ

Поделите: