Објављен „Службени гласник РС“ број 76 од 21.5.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 76 од 21.5.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2020. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2020. годину
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о затварању граничних прелаза
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију
 • ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2021. години
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад
 • ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над Музејом Николе Тесле са седиштем у Београду од града Београда
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
 • ОДЛУКА о образовању Савета за контролу малог и лаког оружја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Универзитета одбране у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Специјални програм истраживања COVID-19 Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена Финансијског плана Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3961/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3962/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4029/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4087/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4097/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4100/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину пријаве и начину уплате једнократне новчане помоћи
 • ПРАВИЛНИК о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 268-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 268-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-6/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-7/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-8/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-9/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-10/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-11/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-12/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-13/20
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана у својини грађана, задужбина и фондација
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције 
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о врсти, форми и начину достављања статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0187/18-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: