Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 76 od 21.5.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 76 od 21.5.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2020. godinu
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu
 • UREDBA o izmenama Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • ODLUKA o prestanku važenja Odluke o zatvaranju graničnih prelaza
 • ODLUKA o prestanku važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju
 • ODLUKA o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2021. godini
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd – Zrenjanin – Novi Sad
 • ODLUKA o preuzimanju osnivačkih prava nad Muzejom Nikole Tesle sa sedištem u Beogradu od grada Beograda
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za akademije i visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2020/2021. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2020/2021. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2020/2021. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2020/2021. godini
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za kontrolu malog i lakog oružja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Univerziteta odbrane u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Specijalni program istraživanja COVID-19 Fonda za nauku Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena Finansijskog plana Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3961/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3962/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4029/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4087/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4097/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4100/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći
 • PRAVILNIK o IPARD podsticajima za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja
 • PRAVILNIK o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela
 • PRAVILNIK o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca
 • PRAVILNIK o upisu učenika u srednju školu
 • NAREDBA o izmeni Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 268-1/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 268-2/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 207-3/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 207-4/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 207-5/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 207-6/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 207-7/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 207-8/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 207-9/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 207-10/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 207-11/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 207-12/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 207-13/20
 • KOEFICIJENT za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije 
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o vrsti, formi i načinu dostavljanja statističkih podataka o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0187/18-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
OGLASI

Podelite: