Објављен „Службени гласник РС“ број 76 од 12.10.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 76 од 12.10.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити животне средине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 49
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 50
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 51
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 52
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 54
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Основног суда у Сомбору
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о поступку и начину на који законити ималац акција акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9588/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9592/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9595/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9597/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9716/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”, Доњи Милановац за период 2019–2028. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП Транснафта за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на висину цене приступа и цене приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-6908/2015 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
 • ОДЛУКА о обављању послова с финансијским дериватима
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
 • ОДЛУКА о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
 • УПУТСТВО за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина,расписаним за 4. новембар 2018. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о начину приступа, дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система
 • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2018. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика ,,Власина”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о.
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Комуналац”, Кладово
ОГЛАСИ

Поделите: