Објављен „Службени гласник РС“ број 75 од 27.7.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 75 од 27.7.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Сремској Митровици
 • УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Ковачевића пећинаˮ
 • УРЕДБА о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Тителски брег”
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Србијагасˮ, Нови Сад са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта друштвеног предузећа „Београдски сајам” са потпуном одговорношћу Београд
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадарˮ
 • ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2022. години
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу Кикинда за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу Кикинда за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Службени гласник” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Mост” Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Западна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Сомбор за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво са ограниченом одговорношћу Сремска Митровица за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу Зрењанин за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде и националног спортског признања за остварен спортски резултат
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за остварен спортски резултат, 05 број 661-6889/2021
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за остварен спортски резултат, 05 број 661-6892/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6489/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6491/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6494/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6496/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6497/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6502/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6626/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6653/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6681/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6703/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6495/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6498/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6501/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6505/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6680/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6682/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6702/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6704/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6824/2021
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за берзе
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима друштва за управљање инвестиционим фондовима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0467/20-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2021. године
 • ПОДАTAK о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2021. године
ОГЛАСИ

Поделите: