Објављен „Службени гласник РС“ број 74 од 5.10.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 74 од 5.10.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник
 • Републике УКАЗ о додели одликовања
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о остваривању права на једнократну новчану помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Барје
 • ОДЛУКА о оснивању Института за крмно биље Крушевац
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о оснивању Академије пословних струковних студија Београд
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за имплементацију Регионалне инвестиционе реформске агенде
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење система паушалног опорезивања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о разрешењу директора Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о именовању директора Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за квалификације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговинско-економску сарадњу између Републике Србије и Грузије
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар — 31. децембар 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2019. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2019. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2017. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мостˮ, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Парк природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР” у Акционарско друштво „Потисје — Прецизни лив”, Ада
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9334/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9444/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9461/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9463/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8863/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8865/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8867/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8974/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8975/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8977/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9176/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о визама
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
 • ПРАВИЛНИК о карантину за увезене животиње
 • ПРАВИЛНИК о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-4/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-5/18
Правосуђе
 • ПОСЛОВНИК о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00960/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00961/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00962/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00963/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00964/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00965/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00966/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00967/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00968/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00969/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00970/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00971/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-720/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-806/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-807/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-808/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-809/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-811/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-838/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-839/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-847/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-849/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-851/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-853/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-855/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-856/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-877/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-19/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-20/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-21/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-22/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменика јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за октобар, новембар и децембар 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о изузећу новог интерконектора за природни гас
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-64/2018-64
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-632/2018-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-673/2018-1
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о регистру правних схватања
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2019. години
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2019. години
 • СПОРАЗУМ o продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна и јавно-комунална предузећа града Суботице
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило — Београд”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана”, Пирот
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског земљишта „Пирот”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац
ОГЛАСИ

Поделите: