Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 74 od 5.10.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 74 od 5.10.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik
 • Republike UKAZ o dodeli odlikovanja
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć, osposobljavanju bračnog druga i o naknadi za školovanje dece vojnog lica
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Barje
 • ODLUKA o osnivanju Instituta za krmno bilje Kruševac
 • ODLUKA o dopuni Odluke o osnivanju Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za implementaciju Regionalne investicione reformske agende
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o razrešenju direktora Fonda solidarnosti
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora Fonda solidarnosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za kvalifikacije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Univerzitetske dečje klinike
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Gruzije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite srpsko-crnogorsko-albanske komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite srpsko-crnogorsko-albanske komisije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. januar — 31. decembar 2018. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2019. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2019. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po finansijskim izveštajima za 2017. godinu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — Mostˮ, Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Park prirode „Mokra Gora” d.o.o. za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Državne lutrije Srbije” d.o.o. Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo”, Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR” u Akcionarsko društvo „Potisje — Precizni liv”, Ada
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9334/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9444/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9461/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9463/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8863/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8865/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8867/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8974/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8975/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8977/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9176/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o vizama
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova
 • PRAVILNIK o karantinu za uvezene životinje
 • PRAVILNIK o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 523-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 523-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 523-3/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 523-4/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 523-5/18
Pravosuđe
 • POSLOVNIK o izmenama i dopunama Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00960/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00961/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00962/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00963/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00964/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00965/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00966/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00967/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00968/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00969/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00970/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00971/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-720/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-806/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-807/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-808/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-809/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-811/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-838/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-839/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-847/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-849/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-851/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-853/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-855/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-856/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-877/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-19/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-20/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-21/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-22/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2018. godine
 • REŠENJE o izuzeću novog interkonektora za prirodni gas
 • REŠENJE Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-64/2018-64
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-632/2018-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-673/2018-1
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o registru pravnih shvatanja
 • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2019. godini
 • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2019. godini
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna i javno-komunalna preduzeća grada Subotice
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo — Beograd”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Javno osvetljenje”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana”, Pirot
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta „Pirot”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe”, Požarevac
OGLASI

Podelite: