Објављен „Службени гласник РС“ број 74 од 18.10.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 74 од 18.10.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јулу и августу 2018. године
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
 • УРЕДБА о тарифи за пружање бесплатне правне помоћи
 • УРЕДБА о начину закључивања и садржини оквирних споразума за доделу капацитета железничке инфраструктуре
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Барију, Република Италија
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш — граница Бугарске
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију 5. Европских универзитетских игара
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за праћење токова из области економских миграција у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу члана и именовању председника и члана Управног одбора Историјског института у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу члана Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ o именовању чланова Радне групе за реализацију пројекта „Изградња аутопута Београд (Борча) — Зрењанин”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Барију, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ o пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10430/2019
 • РЕШЕЊЕ o пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10433/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на отуђење непокретности Јавног предузећа „Службени гласник”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сава” д.о.о. Шабац за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на висину цене приступа и цене приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10463/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10473/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10474/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10268/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10270/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10271/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10272/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ортопедским помагалима војних инвалида
 • ПРАВИЛНИК о стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе
 • НАРЕДБА о сакупљању семена храста китњака, сладуна, лужњака, јавора, белог јасена, смрче, црног и белог бора
 • РЕШЕЊЕ o отварању путног прелаза са ограниченим роком функционисања
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар обрађивача дувана
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 31901/16 и пет других, Окиљ и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 17148/16, Родић и Свирчев против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 36709/12, Шпољарић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 29171/16 и осам других, Живановић и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 14074/15, Мартиновић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 65474/16, Јовичић против Србије
 • ИСПРАВКА Одлуке о броју судија поротника у судовима
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о превозу нарочитих пошиљака
 • ПРАВИЛНИК о садржини акта о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице и начину регулисања железничког саобраћаја на тој железници
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-56/2019-64
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о организацији, саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена
 • ОДЛУКА о начину распоређивања утврђеног максималног броја деташираних радника на послодавце са територије Републике Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Мионица
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Уб
ОГЛАСИ

Поделите: