Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 74 od 18.10.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 74 od 18.10.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020–2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u julu i avgustu 2018. godine
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine
 • UREDBA o tarifi za pružanje besplatne pravne pomoći
 • UREDBA o načinu zaključivanja i sadržini okvirnih sporazuma za dodelu kapaciteta železničke infrastrukture
 • UREDBA o dopuni Uredbe o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju
 • ODLUKA o izmenama Odluke o proglašenju linija u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Bariju, Republika Italija
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš — granica Bugarske
 • ODLUKA o obrazovanju Odbora za organizaciju 5. Evropskih univerzitetskih igara
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za praćenje tokova iz oblasti ekonomskih migracija u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES”
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja autoputa Beograd (Borča) — Zrenjanin”
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Bariju, Republika Italija
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-10430/2019
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-10433/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na otuđenje nepokretnosti Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Parka prirode „Mokra Gora” d.o.o. za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Sava” d.o.o. Šabac za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na visinu cene pristupa i cene pristupa delu javne železničke infrastrukture koji povezuje sa uslužnim objektima
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10463/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10473/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10474/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10268/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10270/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10271/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10272/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim pomagalima vojnih invalida
 • PRAVILNIK o stručnom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe
 • NAREDBA o sakupljanju semena hrasta kitnjaka, sladuna, lužnjaka, javora, belog jasena, smrče, crnog i belog bora
 • REŠENJE o otvaranju putnog prelaza sa ograničenim rokom funkcionisanja
 • REŠENJE o upisu u Registar obrađivača duvana
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 31901/16 i pet drugih, Okilj i drugi protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 17148/16, Rodić i Svirčev protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 36709/12, Špoljarić protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 29171/16 i osam drugih, Živanović i drugi protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 14074/15, Martinović protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 65474/16, Jovičić protiv Srbije
 • ISPRAVKA Odluke o broju sudija porotnika u sudovima
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o prevozu naročitih pošiljaka
 • PRAVILNIK o sadržini akta o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice i načinu regulisanja železničkog saobraćaja na toj železnici
 • NAREDBA o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
 • REŠENJE Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-56/2019-64
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena
 • ODLUKA o načinu raspoređivanja utvrđenog maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Mionica
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Ub
OGLASI

Podelite: