Објављен „Службени гласник РС“ број 73 од 11.10.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 73 од 11.10.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о контроли државне помоћи
 • ЗАКОН о рачуноводству
 • ЗАКОН о ревизији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о осигурању депозита
 • ЗАКОН о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
 • ЗАКОН о алтернативним инвестиционим фондовима
Влада
 • УРЕДБА о систематском праћењу стања и квалитета земљишта
 • ОДЛУКА о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада Привредног друштва „5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020” д.о.о. Београд за 2019. годину и 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Привредног друштва „5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020” д.о.о. Београд за 2019. годину и 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о укидању подручне организационе јединице Терминалне контроле летења „Београд” — Аеродромска контрола летења Вршац
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд у привредно друштво Joint Allocation Office S.A. Luxembourg
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласност на кандидатуру за организовање Светског првенства у дворани у атлетици, у Београду 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10144/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10247/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10248/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10040/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10036/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • ПРОГРАМ за развој електронске трговине у Републици Србији за период 2019–2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
 • ПРАВИЛНИК о техничким и другим захтевима за биогорива и биотечности
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о садржају и облику обрасца пристанка живог даваоца људског органа и садржају обрасца опозива пристанка живог даваоца људског органа
 • ПРАВИЛНИК о медицинским критеријумима, начину и условима за утврђивање смрти
 • ПРАВИЛНИК о републичкој листи чекања
 • ПРАВИЛНИК о начину паковања, означавања и превоза људских органа
 • ПРАВИЛНИК о начину обележавања и чувања података, вођењу документације и обезбеђењу следљивости свих прибављених, добијених, пресађених и неискоришћених људских органа
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене мешовитог војно-цивилног аеродрома „Морава” на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00238/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00241/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00246/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00251/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00253/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00262/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00273/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00275/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00293/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00294/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00300/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00303/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00305/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00309/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00312/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00317/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00325/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00328/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • ОДЛУКА Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 број 022.1-1/56
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за октобар, новембар и децембар 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у септембру 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о престанку вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности — Сектор за унапређење равноправности
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-776/2019-1
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2019. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Вршца
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин
ОГЛАСИ

Поделите: