Објављен „Службени гласник РС“ број 72 од 26.7.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 72 од 26.7.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Гвадалахари, Сједињене Мексичке Државе
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе
 • ПРАВИЛНИК о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју
 • СПИСАК српских стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 819/08, Хрватска господарска комора против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о успостављању мрежа ГНСС перманентних станица
 • ПРАВИЛНИК о примени технологије глобалног навигационог сателитског система у областима државног премера и катастра
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јуну 2017. године
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2017. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у другом кварталу 2017. године
 • ЛИСТА о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-5507/2017
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-5508/2017
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Hammeum”, Прокупље
ОГЛАСИ

Поделите: