Објављен „Службени гласник РС“ број 72 од 16.7.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 72 од 16.7.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива, биотечности, компримованог природног гаса, утечњеног природног гаса и водоника
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд–Ваљево–Лозница са елементима детаљне регулације на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-12830/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-325/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-366/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-383/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-412/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-450/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-516/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-529/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-568/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-21/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-24/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-25/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-26/2021-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
 • ПРАВИЛНИК о облику и садржини иницијативе за покретање поступка накнадне контроле
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
ОГЛАСИ

Поделите: