Објављен „Службени гласник РС“ број 71 од 4.10.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 71 од 4.10.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о уделу биогорива на тржишту
 • УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
 • ОДЛУКА о спајању уз припајање Високе школе техничких струковних студија Чачак Факултету техничких наука Универзитета у Крагујевцу
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице — државног пута IБ реда број 21 Нови Сад — Рума („Фрушкогорски коридор”)”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела српско-македонске Мешовите комисије за граничну контролу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар” у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9919/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9926/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9921/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9917/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9928/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9924/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9936/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9934/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9920/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9923/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9925/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9937/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9918/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9933/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9927/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9666/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9668/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијског пословања Р.П. „Фелдспат” д.о.о. Бујановац за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” Нова Варош за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Краљева, Република Србија и града Переслављ-Залески, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Сен Лу Ла Форе, Република Француска
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9734/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9733/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију
 • ПРАВИЛНИК о начину електронске наплате путарине, посебним условима и техничким захтевима за Европску електронску наплату путарине и елементима интероперабилности
 • ПРАВИЛНИК о програму стручног оспособљавања и усавршавања знања, начину полагања стручног испита и испита за проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача
 • ПРАВИЛНИК о начину и условима тестирања даваоца и примаоца људских органа и начину процењивања подобности даваоца људских органа, као и подобности људских органа
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме, кадра и стандарда квалитета у здравственим установама за даривање људских органа, односно здравственим установама за тестирање даваоца и примаоца људских органа, као и у центрима за пресађивање људских органа
 • ПРАВИЛНИК о начину, условима и медицинским критеријумима за процену здравственог стања живог даваоца, процени ризика и доживотном праћењу здравственог стања живих давалаца након пресађивања људског органа, као и начину вођења евиденције о живим даваоцима људских органа
 • ПРАВИЛНИК о садржају обрасца изјаве о пристанку примаоца на пресађивање људских органа
 • ПРАВИЛНИК о начину извештавања о озбиљним нежељеним догађајима и озбиљним нежељеним реакцијама, начину вођења евиденције, као и начину извештавања у случају међународне размене људских органа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 539-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 539-3/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 552-1/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 552-2/19
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0334/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0102/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0563/18-11
ОГЛАСИ

Поделите: