Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 71 od 4.10.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 71 od 4.10.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o udelu biogoriva na tržištu
 • UREDBA o izmeni i dopunama Uredbe o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini
 • ODLUKA o spajanju uz pripajanje Visoke škole tehničkih strukovnih studija Čačak Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja brze saobraćajnice — državnog puta IB reda broj 21 Novi Sad — Ruma („Fruškogorski koridor”)”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — most”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — most”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije
 • REŠENJE o imenovanju srpskog dela srpsko-makedonske Mešovite komisije za graničnu kontrolu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić Limar” u Kruševcu
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9919/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9926/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9921/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9917/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9928/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9924/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9936/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9934/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9920/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9923/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9925/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9937/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9918/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9933/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9927/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9666/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9668/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i finansijskog poslovanja R.P. „Feldspat” d.o.o. Bujanovac za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić”, Palić za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac” Nova Varoš za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Kraljeva, Republika Srbija i grada Pereslavlj-Zaleski, Ruska Federacija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Novog Sada, Republika Srbija i grada Sen Lu La Fore, Republika Francuska
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9734/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9733/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
 • PRAVILNIK o načinu elektronske naplate putarine, posebnim uslovima i tehničkim zahtevima za Evropsku elektronsku naplatu putarine i elementima interoperabilnosti
 • PRAVILNIK o programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja znanja, načinu polaganja stručnog ispita i ispita za proveru znanja i sadržini i izgledu licence za revizora, odnosno proveravača
 • PRAVILNIK o načinu i uslovima testiranja davaoca i primaoca ljudskih organa i načinu procenjivanja podobnosti davaoca ljudskih organa, kao i podobnosti ljudskih organa
 • PRAVILNIK o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme, kadra i standarda kvaliteta u zdravstvenim ustanovama za darivanje ljudskih organa, odnosno zdravstvenim ustanovama za testiranje davaoca i primaoca ljudskih organa, kao i u centrima za presađivanje ljudskih organa
 • PRAVILNIK o načinu, uslovima i medicinskim kriterijumima za procenu zdravstvenog stanja živog davaoca, proceni rizika i doživotnom praćenju zdravstvenog stanja živih davalaca nakon presađivanja ljudskog organa, kao i načinu vođenja evidencije o živim davaocima ljudskih organa
 • PRAVILNIK o sadržaju obrasca izjave o pristanku primaoca na presađivanje ljudskih organa
 • PRAVILNIK o načinu izveštavanja o ozbiljnim neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama, načinu vođenja evidencije, kao i načinu izveštavanja u slučaju međunarodne razmene ljudskih organa
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 539-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 539-3/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 552-1/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 552-2/19
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0334/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0102/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0563/18-11
OGLASI

Podelite: