Објављен „Службени гласник РС“ број 71 од 21.7.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 71 од 21.7.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о усвајању Кодекса понашања народних посланика о границама дозвољености коментарисања судских одлука и поступака
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о тражењу помоћи у области заштите и спасавања
 • ОДЛУКА Владе 05 број 110-6466/2017
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Вучитрн
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Савета Математичког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Архива Србије и Црне Горе
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Архива Југославије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6906/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6909/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6917/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6918/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6911/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2016. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6847/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6930/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6946/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6948/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6950/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6951/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6756/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6757/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6758/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6759/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6760/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6766/2017
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допуни Решења о утврђивању листе означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о саставу, начину рада и поступку пред другостепеном лекарском комисијом
 • ПРАВИЛНИК о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила
 • ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу обрасца потврде за возача и начину вођења евиденције о потврдама за возаче
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
 • НАРЕДБА о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ o упису у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-468/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-639/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-589/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-845/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-16/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-17/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-18/2017-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.d.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева”, Панчево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Путеви” из Краљева
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Путеви” из Краљева
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног енергетског предузећа „Топлана”, Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево” из Краљева
ОГЛАСИ

Поделите: