Објављен „Службени гласник РС“ број 70 од 21.9.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 70 од 21.9.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
Влада
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за контролу државне помоћи
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу члана Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за популациону политику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за одобравање употребе службених возила
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8838/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8832/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8841/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8834/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8823/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8858/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8855/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8827/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8831/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8839/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8840/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8848/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8835/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8845/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8846/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8822/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8837/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8833/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8836/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8842/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8844/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8824/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8830/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8826/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8828/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8825/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8829/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8740/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8752/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8908/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици
 • ПРАВИЛНИК о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора
 • ПРАВИЛНИК о врстама, начину означавања и ближим техничким условима које морају да испуне товарне јединице, железничка возна средства и железничка инфраструктура у обављању комбинованог транспорта
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничком прегледу возила
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03897/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05082/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05127/2010-03
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о мерилима на основу којих може да се одступи од заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству
 • ПРАВИЛНИК o допуни Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о правилима понашања инвестиционог друштва приликом пружања услуга
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац” у Руми
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Горњи Милановац”, Горњи Милановац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин гас”, Ковин
ОГЛАСИ

Поделите: