Објављен „Службени гласник РС“ број 69 од 27.9.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2019. године
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 69 од 27.9.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2019. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о платама полицијских службеника
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
 • ОДЛУКА о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у Републици Србији
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за успостављање граничног прелаза Миратовац–Лојане
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за верификацију јединственог бирачког списка
 • ОДЛУКА о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора за израду Плана детаљне регулације, пројеката и извођење радова на аутопуту Сремска Рача — Кузмин и моста преко реке Саве и пројекат за деоницу Пожега–Котроман
 • ОДЛУКА о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора за израду Плана детаљне регулације, пројектне документације и извођење радова на реконструкцији државног пута IIA реда број 203, Нови Пазар — Тутин
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Етичког одбора Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Катмандуу, Савезна Демократска Република Непал
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Коридори Србије” друштво са ограниченом одговорношћу Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2019. године
ОГЛАСИ

Поделите: