Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 69 od 27.9.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jul 2019. godine
 • UREDBA o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 69 od 27.9.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2019. godinu
 • UREDBA o izmenama Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o platama policijskih službenika
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata
 • ODLUKA o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za uspostavljanje graničnog prelaza Miratovac–Lojane
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za verifikaciju jedinstvenog biračkog spiska
 • ODLUKA o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora za izradu Plana detaljne regulacije, projekata i izvođenje radova na autoputu Sremska Rača — Kuzmin i mosta preko reke Save i projekat za deonicu Požega–Kotroman
 • ODLUKA o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora za izradu Plana detaljne regulacije, projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji državnog puta IIA reda broj 203, Novi Pazar — Tutin
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” sa p.o. Beograd
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za transfuziju krvi Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Instituta za transfuziju krvi Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Etičkog odbora Srbije
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Katmanduu, Savezna Demokratska Republika Nepal
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Koridori Srbije” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jul 2019. godine
OGLASI

Podelite: