Објављен „Службени гласник РС“ број 69 од 14.7.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 69 од 14.7.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о висини накнаде за рад у Националном савету за културу
Влада
 • ОДЛУКА о образовању Савета за сузбијање насиља у породици
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА председника Владе број 021-00-11/2017-01
 • ОДЛУКА председника Владе број 021-00-12/2017-01
 • ОДЛУКА председника Владе број 021-00-13/2017-01
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Народног позоришта у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Народног позоришта у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета за борбу против корупције
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм коришћења средстава од доплатне поштанске марке „Европско атлетско првенство у дворани 2017”
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о поништењу Аката о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6614/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6623/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК o критеријумима за одређивање лакших и тежих неправилности у раду лиценцираног проценитеља вредности непокретности
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ОДЛУКА о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре — Градимо заједно — ЕИБ 9
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. години
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о раду Комисије за вредновање рада судија и председника судова
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 23915/15, Јанковић против Србије
Народна банка Србије
 • УПУТСТВО за утврђивање статуса неизмирења обавеза
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2017. године
Друге организације
 • ПОСЛОВНИК о раду Извршног одбора Коморе јавних извршитеља
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тржница”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Информатика”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пут”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
ОГЛАСИ

Поделите: