Објављен „Службени гласник РС“ број 68 од 25.9.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 68 од 25.9.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2019. години
 • УРЕДБА о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва
 • УРЕДБА о измени Уредбе о одређивању међународних и међудржавних водних путева
 • УРЕДБА о измени Уредбе о категоризацији међународних и међудржавних водних путева
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела Међудржавне комисије за праћење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије за психоактивне контролисане супстанце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Радне групе за праћење реализације инфраструктурних пројеката на територији Аутономне покрајине Војводине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Цириху, Швајцарска Конфедерација
 • РЕШЕЊЕ o пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1.1–31.12.2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9253/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9294/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9295/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9292/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9358/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9360/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9291/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9347/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-9160/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-9289/2019
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 013-9473/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
 • ПРАВИЛНИК о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта
 • ПРАВИЛНИК о начину утврђивања деоница највећег ризика и идентификације и рангирања опасних места, саставу стручног тима за мапирање ризика и условима за чланове тог тима
 • ПРАВИЛНИК о начину управљања тунелом
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о категоризацији државних водних путева
 • ПРАВИЛНИК о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
 • ПРАВИЛНИК о начину уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и вођењу Регистра
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и бесплатној правној подршци
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и ближој садржини обрасца захтева за одобравање бесплатне правне помоћи
 • ПРАВИЛНИК о организацији и начину спровођења обуке за примену Закона о бесплатној правној помоћи
 • ПРАВИЛНИК о упућивању подносиоца захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења евиденције органа управе јединице локалне самоуправе о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5371/2017
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0004/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0423/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0457/18-11
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар — Раковица”
ОГЛАСИ

Поделите: