Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 68 od 25.9.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 68 od 25.9.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije u 2019. godini
 • UREDBA o načinu preuzimanja, razmene podataka, pristupa i zaštite podataka sadržanih u Centralnom registru stanovništva, kao i drugim tehničkim pitanjima od značaja za vođenje Centralnog registra stanovništva
 • UREDBA o izmeni Uredbe o određivanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva
 • UREDBA o izmeni Uredbe o kategorizaciji međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva
 • UREDBA o izmenama Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES”
 • REŠENJE o imenovanju srpskog dela Međudržavne komisije za praćenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Radne grupe za praćenje realizacije infrastrukturnih projekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju šefa Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Cirihu, Švajcarska Konfederacija
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1.1–31.12.2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije” za 2019. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-9253/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-9294/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-9295/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9292/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9358/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9360/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9291/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9347/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9160/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9289/2019
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 013-9473/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora
 • PRAVILNIK o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja deonica najvećeg rizika i identifikacije i rangiranja opasnih mesta, sastavu stručnog tima za mapiranje rizika i uslovima za članove tog tima
 • PRAVILNIK o načinu upravljanja tunelom
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o kategorizaciji državnih vodnih puteva
 • PRAVILNIK o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem
 • PRAVILNIK o načinu upisa u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i vođenju Registra
 • PRAVILNIK o načinu vođenja evidencije o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći i besplatnoj pravnoj podršci
 • PRAVILNIK o izgledu i bližoj sadržini obrasca zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći
 • PRAVILNIK o organizaciji i načinu sprovođenja obuke za primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
 • PRAVILNIK o upućivanju podnosioca zahteva na pružaoca besplatne pravne pomoći
 • PRAVILNIK o načinu vođenja evidencije organa uprave jedinice lokalne samouprave o zahtevima za odobravanje besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-5371/2017
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o obrascima sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje delatnosti održavanja železničke telekomunikacione mreže
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0004/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0423/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-012-00-0457/18-11
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar — Rakovica”
OGLASI

Podelite: