Објављен „Службени гласник РС“ број 67 од 2.7.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 67 од 2.7.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о студентском организовању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о високом образовању
 • ЗАКОН o уређењу тржиштa пoљoприврeдних прoизвoдa
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Мароко
Влада
 • УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Батајничког канализационог система
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
 • ОДЛУКА о оснивању Савета за праћење система бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за успостављање АПИ и ПНР система у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Научно-образовно културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу Националног координатора за контролу малог и лаког оружја
 • РЕШЕЊЕ о именовању Националног координатора за контролу малог и лаког оружја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника и члана и именовању заменика председника и чланова Савета за младе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6261/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6260/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6262/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6263/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6264/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6266/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6267/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6268/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6269/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6270/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6273/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6265/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6004/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6005/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6008/2021
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2020. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6274/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6276/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6277/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6278/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6279/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6290/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6297/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета потпредседнице Владе
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података
 • ПРАВИЛНИК о ближим техничким условима успостављања и вођења Социјалне карте
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-362/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-457/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-22/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-23/2021-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јуну 2021. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Прераст Шупља стена”
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, „Philip Morris Operations” а.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП Шумадија, Крагујевац
ОГЛАСИ

Поделите: