Објављен „Службени гласник РС“ број 66 од 29.8.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2018. године
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 66 од 29.8.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарним непогодама у мају и јуну 2018. године
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове у поступку хитне санације клизишта у граду Београду, делу територије градске општине Гроцка, насталог услед дејства поплава у мају и јуну 2018. године
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
 • ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја, 05 број 022-7902/2018
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја, 05 број 022-7903/2018
 • ОДЛУКА о укидању Основне школе „Милош Црњански” у Суботици
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Средње школе у Бабушници и укидању Гимназије „Вук Караџић” и Техничке школе у Бабушници
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације Пројекта „Београд на води” као пројекта од посебног значаја за Републику Србију и град Београд
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Изградња термоелектране — топлане Крагујевац”
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома културе „Студентски град” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома културе „Студентски град” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Управног и разрешењу и именовању члана и заменика члана Надзорног одбора Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика чланова — представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7830/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7834/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 611/7752/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 611/7753/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о промени назива установе Дом ученика средње железничке школе
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Врачар, Република Србија и округа Сјиченг, град Пекинг, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7960/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7982/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7983/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8109/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8110/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8111/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8112/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8120/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8107/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7773/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7818/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7823/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7824/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7825/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7826/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7827/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје
 • ПРАВИЛНИК о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу
 • ПРАВИЛНИК о раду Посебне радне групе и радних подгрупа за праћење и контролу преузимања запослених са листе
 • ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику Републичког јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању
Други државни органи и државне организације
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-530/2018-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-532/2018-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-534/2018-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-536/2018-1
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2018. године
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2018. године
Друге организације
 • ПОСЛОВНИК о раду Савета
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, Julieta д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија”, Љубовија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКСП „Развитак”, Ћићевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика”, Трстеник
ОГЛАСИ

Поделите: