Објављен „Службени гласник РС“ број 65 од 28.7.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јуну 2016. године
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2016. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у другом кварталу 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 65 од 28.7.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јерменији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Атини
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јерменији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Атини
Влада
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
 • УРЕДБА о мерилима за именовање директора јавног предузећа
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре — Градимо заједно — ЕИБ 8
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш — граница Бугарске
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за анализу потенцијалних историјских пореских обавеза привредног друштва Air Serbia a.d. Београд по основу продаје карата за путовања у/из Сједињених Америчких Држава закључно са 31. децембром 2013. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и чланова Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Установе студентско одмаралиште Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршиоца дужности члана Надзорног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Друштва с ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој” Београд
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6611/2016
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6612/2016
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама — обезбеђивање минимума хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама — 2016. година”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку којом се усваја Извештај о процени вредности укупног капитала Јавног предузећа „Електромрежа Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6851/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6850/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6857/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6856/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6861/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6860/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6855/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6854/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6862/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6858/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6859/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6852/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6853/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6791/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6865/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6891/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6721/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6725/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6848/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465–6677/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6465/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6466/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6464/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6675/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6462/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6470/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6463/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6461/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6676/2016
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Министарствa
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре — Градимо заједно — ЕИБ 8
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије број, 119-05-276/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-277/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-279/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-280/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-281/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-282/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-283/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-284/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-285/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-212/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-254/2016-01
 • ОДЛУКА Државног већа тужилаца A број 437/16
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, А број 437/16
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај шефа Кабинета повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јуну 2016. године
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2016. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у другом кварталу 2016. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав”, Ариље Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Беочин”, Беочин
ОГЛАСИ

Поделите: