Објављен „Службени гласник РС“ број 65 од 24.8.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о регистрима које води Привредна комора Србије
 • ПРАВИЛНИК о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 65 од 24.8.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике
Влада
 • ОДЛУКА о оснивању Савета за филантропију
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о посебном стручном испиту за матичара
 • ПРАВИЛНИК о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности
 • ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих
 • ПРАВИЛНИК o облику, садржини и начину постављања посебних ознака, табли и сигнализације за означавање близине државне границе, граничног прелаза, радног времена граничног прелаза и подручја граничног прелаза
 • ПРАВИЛНИК о начину подношења захтева и издавања сагласности за уређење простора уз државну границу
 • ПРАВИЛНИК о начину вршења надзора државне границе и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова надзора државне границе
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике Србије и посебног листа
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању статуса производа
 • ПРАВИЛНИК о основним захтевима за медицинска средства
 • ПРАВИЛНИК о регистрима које води Привредна комора Србије
 • ПРАВИЛНИК о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Барје на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу судског вештака
 • РЕШЕЊЕ министра правде број 740-08-01760/2014-22
 • РЕШЕЊЕ министра правде број 740-08-01773/2014-22
 • РЕШЕЊЕ министра правде број 740-08-01800/2014-22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-188/2012
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-258/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-193/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-90/2017
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-277/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5181/2015
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-719/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-742/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања испита за стицање звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Друге организације
 • АНЕКС I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је закључен 17. јануара 2018. године
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац”, Дољевац
ОГЛАСИ

Поделите: