Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 65 od 24.8.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o registrima koje vodi Privredna komora Srbije
 • PRAVILNIK o prometu na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 65 od 24.8.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • ODLUKA o imenovanju savetnika predsednika Republike
Vlada
 • ODLUKA o osnivanju Saveta za filantropiju
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Srbija”
Ministarstva
 • PRAVILNIK o posebnom stručnom ispitu za matičara
 • PRAVILNIK o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava za osnovno obrazovanje odraslih
 • PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje blizine državne granice, graničnog prelaza, radnog vremena graničnog prelaza i područja graničnog prelaza
 • PRAVILNIK o načinu podnošenja zahteva i izdavanja saglasnosti za uređenje prostora uz državnu granicu
 • PRAVILNIK o načinu vršenja nadzora državne granice i načinu izdavanja, izgledu i sadržaju akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova nadzora državne granice
 • PRAVILNIK o izgledu i sadržaju potvrde o ulasku, odnosno izlasku iz Republike Srbije i posebnog lista
 • PRAVILNIK o utvrđivanju statusa proizvoda
 • PRAVILNIK o osnovnim zahtevima za medicinska sredstva
 • PRAVILNIK o registrima koje vodi Privredna komora Srbije
 • PRAVILNIK o prometu na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o saglasnosti za skladištenje i snabdevanje naftom, derivatima nafte i biogorivima za sopstvene potrebe
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Barje na životnu sredinu
 • REŠENJE o razrešenju sudskog veštaka
 • REŠENJE ministra pravde broj 740-08-01760/2014-22
 • REŠENJE ministra pravde broj 740-08-01773/2014-22
 • REŠENJE ministra pravde broj 740-08-01800/2014-22
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-188/2012
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-258/2016
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-193/2015
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-90/2017
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-277/2015
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-5181/2015
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-719/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-742/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Druge organizacije
 • ANEKS I Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti grada Beograda, koji je zaključen 17. januara 2018. godine
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Doljevac”, Doljevac
OGLASI

Podelite: