Објављен „Службени гласник РС“ број 63 од 4.9.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 63 од 4.9.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма мера у случају када је угрожена сигурност снабдевања енергијом и енергентима — Кризни план
 • УРЕДБА о начину остваривања сарадње у погледу успостављања и организације међународних теретних коридора за конкурентни превоз робе и утврђивање правила за одабир, организацију, управљање и индикативно планирање улагања у теретне коридоре
 • ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија Западна Србија
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Образовно-културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8443/2019
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8516/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8143/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8253/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8255/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8256/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8306/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8327/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8137/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8138/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8140/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8148/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8149/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8244/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8252/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8254/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8257/2019
 • РЕШЕЊЕ Владе 05 број 465-8245/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о процени утицаја пута на безбедност саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о категоризацији водних путева за пловидбу пловила за рекреацију
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о врсти, намени и прегледима чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката
 • ПРАВИЛНИК о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи
 • ПРАВИЛНИК о начину и условима за обављање послова добијања, тестирања, обраде, очувања, складиштења и дистрибуције људских ћелија и ткива, условима у погледу кадра, простора, опреме, система квалитета и другим условима које морају испуњавати здравствене установе
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и кадра за рад регистра давалаца матичних ћелија хематопоезе
 • ПРАВИЛНИК о садржају и облику обрасца пристанка и садржају обрасца опозива пристанка живог даваоца људских ћелија и ткива
 • ПРАВИЛНИК о садржају обрасца писменог пристанка примаоца за примену људских ћелија и ткива
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину обезбеђивања и спровођења следљивости људских ћелија и ткива
 • ПРАВИЛНИК о начину праћења озбиљних нежељених догађаја и озбиљних нежељених реакција, начину вођења евиденција и извештавања
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину обављања увоза и извоза људских ћелија и ткива
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу стручне оспособљености, стручног усавршавања, као и o смерницама у вези са вршењем инспекцијског надзора
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима сертификата о безбедности за превоз
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Белило”, Сремски Карловци
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ”, Србобран
ОГЛАСИ

Поделите: