Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 63 od 4.9.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 63 od 4.9.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa mera u slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja energijom i energentima — Krizni plan
 • UREDBA o načinu ostvarivanja saradnje u pogledu uspostavljanja i organizacije međunarodnih teretnih koridora za konkurentni prevoz robe i utvrđivanje pravila za odabir, organizaciju, upravljanje i indikativno planiranje ulaganja u teretne koridore
 • ODLUKA o osnivanju Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8443/2019
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8516/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8143/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8253/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8255/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8256/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8306/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8327/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8137/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8138/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8140/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8148/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8149/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8244/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8252/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8254/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8257/2019
 • REŠENJE Vlade 05 broj 465-8245/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o proceni uticaja puta na bezbednost saobraćaja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o kategorizaciji vodnih puteva za plovidbu plovila za rekreaciju
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o vrsti, nameni i pregledima čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata
 • PRAVILNIK o vrsti, nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca evidencija i javnih isprava i načinu njihovog vođenja, popunjavanja i izdavanja u predškolskoj ustanovi
 • PRAVILNIK o načinu i uslovima za obavljanje poslova dobijanja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja i distribucije ljudskih ćelija i tkiva, uslovima u pogledu kadra, prostora, opreme, sistema kvaliteta i drugim uslovima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove
 • PRAVILNIK o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i kadra za rad registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze
 • PRAVILNIK o sadržaju i obliku obrasca pristanka i sadržaju obrasca opoziva pristanka živog davaoca ljudskih ćelija i tkiva
 • PRAVILNIK o sadržaju obrasca pismenog pristanka primaoca za primenu ljudskih ćelija i tkiva
 • PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu obezbeđivanja i sprovođenja sledljivosti ljudskih ćelija i tkiva
 • PRAVILNIK o načinu praćenja ozbiljnih neželjenih događaja i ozbiljnih neželjenih reakcija, načinu vođenja evidencija i izveštavanja
 • PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu obavljanja uvoza i izvoza ljudskih ćelija i tkiva
 • PRAVILNIK o bližim uslovima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, kao i o smernicama u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Belilo”, Sremski Karlovci
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Graditelj”, Srbobran
OGLASI

Podelite: