Објављен „Службени гласник РС“ број 63 од 28.6.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 63 од 28.6.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о Адресном регистру
 • УРЕДБА о изгледу, форми и садржини службене значке и службене легитимације
 • УРЕДБА о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-5783/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-5779/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-5782/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-5781/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-5784/2017
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2017”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Путеви Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ваљева, Република Србија и општине Менконико, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5606/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5607/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5717/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5718/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5791/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5792/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о трошковнику збрињавања одузетих примерака строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста
 • ПРАВИЛНИК о коначном усклађивању месечног новчаног примања, додатка за негу и новчане накнаде за време професионалне рехабилитације за 2015. и 2016. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
Правосуђе
 • ОДЛУКА o престанку функције заменику јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-417/2017-1
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у периоду јануар–мај 2017. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у мају 2017. године
Друге организације
 • УПУТСТВО за коришћење, подешавање и одржавање опреме
 • УПУТСТВО за маркирање деривата нафте у Републици Србији
 • ЈЕДИНСТВЕНА ТАРИФА НАКНАДА за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација од стране јавних медијских установа
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар — Вождовац”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин”, Инђија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Инђија ЈП, Инђија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут”, Инђија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Косовска Митровица
ОГЛАСИ

Поделите: