Објављен „Службени гласник РС“ број 63 од 23.6.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 63 од 23.6.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о прихватању Извештаја о раду Канцеларије за Косово и Метохију (у периоду од маја 2019. године до јуна 2021. године)
 • ОДЛУКА о прихватању Извештаја о преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини од маја 2019. до 15. јуна 2021. године
Влада
 • СТРАТЕГИЈА развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године
 • ОДЛУКА о утврђивању мера заштите, граница заштићене околине и мера заштите заштићене околине просторно културно-историјске целине Старо језгро Зрењанина у Зрењанину, непокретног културног добра од великог значаја
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима у погледу просторија, одговарајуће опреме и стручне оспособљености запослених за обављање послова периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-3/21
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о допуни дозволе за пружање платних услуга, ИО НБС број 83
 • РЕШЕЊЕ о допуни дозволе за пружање платних услуга, ИО НБС број 84
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Чистоћа”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „8. август”, Српска Црња
 • РЈЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Градац”, Тутин
ОГЛАСИ

Поделите: