Објављен „Службени гласник РС“ број 63 од 17.8.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 63 од 17.8.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ИСПРАВКА Решења о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину обављања појединачних полицијских послова
 • ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца о одбијању захтева за издавање визе на граничном прелазу и о изгледу обрасца о одбијању захтева за продужење рока важења визе
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца и начину најаве и одјаве лова уз граничну линију
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
 • ПРАВИЛНИК о дозволама за рад
 • ПРАВИЛНИК о безбедности дечјих игралишта
 • ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле у тржишној инспекцији
 • ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној инспекцији
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК o програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о испиту за стицање звања лиценцирани проценитељ
 • ОДЛУКА о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-407/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-409/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-410/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-411/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00415/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00416/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00417/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00418/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-419/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-421/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-422/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-423/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-4/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-5/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-6/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-7/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-8/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-9/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-10/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-11/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-12/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа 02-33 број 461-13/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-14/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-15/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-16/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-17/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 462-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 462-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 462-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-4/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-5/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-6/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-7/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-8/18
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о летачком особљу
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0114/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0097/17-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2018. године
 • ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији
Друге организације
 • ПОСЛОВНИК о раду Етичког комитета
 • ПРАВИЛНИК о надзору над радом јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању губитка репрезентативности синдиката код послодавца
 • ТАРИФА за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма у превозним средствима, биоскопима, позориштима, билијар салама, холовима и рецепцијама
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.d. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Уређење и јавно осветљење”, Јагодина
ОГЛАСИ

Поделите: