Објављен „Службени гласник РС“ број 62 од 30.8.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 62 од 30.8.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора
 • УРЕДБА о правилима о обрачунавању надокнаде за обавезу јавног превоза у железничком саобраћају
 • УРЕДБА о стимулативним мерама у циљу унапређења комбинованог транспорта
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре
 • УРЕДБА о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада
 • ОДЛУКА о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова
 • ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија Шумадија
 • ОДЛУКА о оснивању Академије техничких струковних студија Београд
 • ОДЛУКА о оснивању Академије техничко-уметничких струковних студија Београд
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
 • ОДЛУКА о оснивању Тела за координацију послова и усмеравање активности у вези са учешћем Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за избор стратешког партнера у циљу реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина („Моравски коридор”)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за безбедност производа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Качаник
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2020. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за склоништа оствареног у 2018. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о промени седишта установе Дом ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Бициклистичког савеза Србије за организовање Европског првенства у МТБ бициклизму, у Новом Саду 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8581/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8663/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8664/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8652/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за полицијске службенике
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: