Објављен „Службени гласник РС“ број 62 од 13.7.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2016. године
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 62 од 13.7.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Перу, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Перу, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
Влада
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Обилазнице око Београда” и других капиталних пројеката из области путне привреде
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Републичке агенције за становање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија” д.о.о. Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расходовању и продаји возила
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о престанку права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6292/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6293/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6294/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6295/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину обављања послова у име и за рачун Акционарског фонда и начину изјашњења по основу пренетих акција чији је законити ималац Акционарски фонд
 • ПРАВИЛНИК o начину вођења Именика јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља и Именика ортачких друштава јавних извршитеља
 • ПРАВИЛНИК o општим условима за закључивање уговора о осигурању јавних извршитеља
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о накнади трошкова у судским поступцима
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету
Уставни суд
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУз-166/2014
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУо-234/2013
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУо-331/2014
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУо-546/2014
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУо-598/2014
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 429/1
Правосуђе
 • ПОСЛОВНИК о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0008/2015-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0365/15-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2016. године
 • ЛИСТА о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ПОСЛОВНИК
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Парк Буковичке Бање”
 • ОДЛУКА о утврђивању висине такси у 2017. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о накнадама за коришћење Споменика природе „Парк Буковичке Бање”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Vallax tobacco д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд — Земун
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд — Земун
ОГЛАСИ

Поделите: