Објављен „Службени гласник РС“ број 61 од 7.7.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 61 од 7.7.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х110 kV Краљево 3 — Нови Пазар 1
 • ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2017. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расходовању и продаји 332 теретних кола и 105 локомотива разних серија, власништво „Србија Карго” а.д.
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6067/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6073/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6121/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 110-5960/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК o условима за обављање послова бродских агената и агената посредника
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обрасцу дозволе за каботажу
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину
 • СПИСАК овлашћених лабораторија које врше службену контролу у области безбедности хране животињског порекла и хране за животиње, производа животињског порекла и здравствене заштите животиња
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, број 740-05-00058/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, број 740-05-00208/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, број 740-05-00215/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 385-1/16
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-17/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-18/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-19/2016-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 50124/13, Миленковић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 58385/13, Љајић против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о ваздухопловном информисању
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже
 • ПРАВИЛНИК о условима за вршење послова одржавања сигнално-сигурносних уређаја
 • ПРАВИЛНИК о условима за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга
 • ПРАВИЛНИК o условима за обављање одржавања подсистема енергија
 • ПРАВИЛНИК o елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице
 • ПРАВИЛНИК о садржини акта о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о висини таксе за издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог дела, сертификата о усаглашености елемената подсистема и сертификата о погодности за употребу елемената подсистема
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул, август и септембар 2016. године
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ИСПРАВКА Правилника о допунама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о поступку решавања спорова поводом регистрације назива националних интернет домена
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG”, Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: