Објављен „Службени гласник РС“ број 61 од 27.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 61 од 27.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о капиталу друштва за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
 • ПРАВИЛНИК о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање делатности друштва за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање послова депозитара отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом
 • ПРАВИЛНИК о капиталу друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
 • ПРАВИЛНИК о алтернативним инвестиционим фондовима
 • ПРАВИЛНИК о врстама алтернативних инвестиционих фондова
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање делатности друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање послова депозитара алтернативног инвестиционог фонда
 • ПРАВИЛНИК о контном оквиру и финансијским извештајима за алтернативне инвестиционе фондове
 • ПРАВИЛНИК о контном оквиру и финансијским извештајима друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржини захтева за одобрење објављивања проспекта и документацији која се доставља уз захтев за одобрење проспекта
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о форми, минималном садржају информација које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у вези са проспектом

Поделите: