Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 61 od 27.4.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 61 od 27.4.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o kapitalu društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
 • PRAVILNIK o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje poslova depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
 • PRAVILNIK o kapitalu društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima
 • PRAVILNIK o alternativnim investicionim fondovima
 • PRAVILNIK o vrstama alternativnih investicionih fondova
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje poslova depozitara alternativnog investicionog fonda
 • PRAVILNIK o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za alternativne investicione fondove
 • PRAVILNIK o kontnom okviru i finansijskim izveštajima društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o sadržini zahteva za odobrenje objavljivanja prospekta i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za odobrenje prospekta
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom

Podelite: