Објављен „Службени гласник РС“ број 61 од 23.6.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 61 од 23.6.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе o уговору о откупу електричне енергије
 • ОДЛУКА о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
 • ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за развој одбрамбене индустрије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5482/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5483/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5527/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5473/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5475/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5476/2017
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању листе означених лица
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из тарифе републичких административних такси
 • ИСПРАВКА Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини и начину вођења винарског регистра, као и о обрасцу захтева за упис у винарски регистар
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобежникчке делатности, број I-1-4657/2017
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобежникчке делатности, број I-1-4658/2017
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобежникчке делатности, број I-1-4659/2017
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобежникчке делатности, број I-1-4660/2017
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобежникчке делатности, број I-1-4663/2017
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Житорађа
ОГЛАСИ

Поделите: