Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 61 od 23.6.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 61 od 23.6.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o ugovoru o otkupu električne energije
 • ODLUKA o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • ODLUKA o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme
 • ODLUKA o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za razvoj odbrambene industrije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2017. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5482/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5483/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5527/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5473/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5475/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5476/2017
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz tarife republičkih administrativnih taksi
 • ISPRAVKA Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u vinarski registar
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobežnikčke delatnosti, broj I-1-4657/2017
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobežnikčke delatnosti, broj I-1-4658/2017
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobežnikčke delatnosti, broj I-1-4659/2017
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobežnikčke delatnosti, broj I-1-4660/2017
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobežnikčke delatnosti, broj I-1-4663/2017
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
OGLASI

Podelite: