Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 60 od 20.6.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 60 od 20.6.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Keniji
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja luke u Šapcu
 • UREDBA o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova
 • UREDBA o dopuni Uredbe o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika
 • UREDBA o izmeni Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije
 • UREDBA o izmeni i dopunama Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije
 • ODLUKA o proglašenju elementarne nepogode
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita „Jadar”
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji jeosnivač Republika Srbija u školskoj 2017/2018. godini
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5543/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5678/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5679/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5713/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd — Južni Jadran, deonica Požega–Boljare (granica sa Crnom Gorom) (Autoput E-763) na životnu sredinu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o izdavanju operativne dozvole za obavljanje javnog avio prevoza, broj 4/1-09-0113/2015-0050
 • REŠENJE o obnovi dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava interpretatora
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne usluge”, Aleksinac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za puteve i stambeno komunalnu delatnost opštine Aleksinac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin”, Beočin
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Toplana”, Beočin
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Miloš Mitrović”, Velika Plana
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana”, Velika Plana
 • REŠENJE o imenovanju direktorke JP za razvoj gradske opštine Grocka REŠENJE o imenovanju direktorke JP „Pijace i zelenilo“, Grocka
 • REŠENJE o imenovanju direktora JP „Komunalac”, Dimitrovgrad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Komunalnog javnog preduzeća „Naš dom”, Loznica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Loznica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje, planiranje i projektovanje „Loznica razvoj”, Loznica
OGLASI

Podelite: