Објављен „Службени гласник РС“ број 60 од 20.6.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 60 од 20.6.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кенији
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја луке у Шапцу
 • УРЕДБА о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника
 • УРЕДБА о измени Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије
 • УРЕДБА о измени и допунама Уредбе o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије
 • ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар”
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији јеоснивач Република Србија у школској 2017/2018. години
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5543/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5678/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5679/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5713/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд — Јужни Јадран, деоница Пожега–Бољаре (граница са Црном Гором) (Аутопут Е-763) на животну средину
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о издавању оперативне дозволе за обављање јавног авио превоза, број 4/1-09-0113/2015-0050
 • РЕШЕЊЕ о обнови дозволе за обављање делатности колективног остваривања имовинских права интерпретатора
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге”, Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Беочин”, Беочин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Топлана”, Беочин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић”, Велика Плана
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана”, Велика Плана
 • РЕШЕЊЕ о именовању директорке ЈП за развој градске општине Гроцка РЕШЕЊЕ о именовању директорке ЈП „Пијаце и зеленило“, Гроцка
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Комуналац”, Димитровград
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Комуналног јавног предузећа „Наш дом”, Лозница
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Лозница
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој”, Лозница
ОГЛАСИ

Поделите: