Објављен „Службени гласник РС“ број 6 од 29.1.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2020. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2020. години
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 6 од 29.1.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 1
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 2
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2021. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2019. годину
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва за 2021. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2021. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину
 • УРЕДБА о начину и поступку достављања података, као и о другим питањима у вези са достављањем података и вођењем Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о критеријумима и начину избора стратешког партнера и стручног надзора над извођењем радова на реализацији пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате–Прељина („Моравски коридор”)
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Бурси, Република Турска
 • ОДЛУКА о утврђивању централне зоне Новог Београда за просторно културно-историјску целину (блокови 21, 22, 23, 24, 25 26, 28, 29 и 30)
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Оснивачког акта Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о радном времену здравствених установа чији је оснивач Република Србија
 • ОДЛУКА о промени назива Завода за стоматологију Крагујевац
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему и спровођење производње вакцине против COVID-19
 • ОДЛУКА о образовању Мреже за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за доделу подстицаја
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење Акционог плана за Поглавље 23: Правосуђе и основна права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Средњобанатског управног округа са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Средњобанатског управног округа са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Шидина” друштво с ограниченом одговорношћу Шид
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Шидина” друштво с ограниченом одговорношћу Шид
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Клиничког центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о престанку функције члана Управног одбора Правосудне академије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Правосудне академије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Бурси, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу заменика шефа Кабинета потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-619/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-708/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-710/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2021. годину
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2020. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2020. години
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Регистру хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима које морају испуњавати правна лица за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара
 • ПРАВИЛНИК о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
 • ОДЛУКА o изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта „Српско-кинески индустријски парк Михајло Пупинˮ на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 46-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 46-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 46-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 46-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 46-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 46-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 46-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 46-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 46-9/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 46-10/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 47-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 47-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 106-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 106-2/21
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-142/2019
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1823/2017
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-9133/2017
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7309/2018 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијалне регулације и цене помоћних услуга за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0300/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0301/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0302/19-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2020. године
Друге организације
 • АНЕКС I Колективног уговора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ИСПРАВКА Одлуке о одређивању матичних подручја
ОГЛАСИ

Поделите: