Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 6 od 29.1.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2020. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 6 od 29.1.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 1
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 2
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • ZAKLJUČAK povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2019. godinu
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2021. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2021. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu
 • UREDBA o načinu i postupku dostavljanja podataka, kao i o drugim pitanjima u vezi sa dostavljanjem podataka i vođenjem Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima i načinu izbora strateškog partnera i stručnog nadzora nad izvođenjem radova na realizaciji projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate–Preljina („Moravski koridor”)
 • UREDBA o dopuni Uredbe o kategorizaciji železničkih pruga koje pripadaju javnoj železničkoj infrastrukturi
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Bursi, Republika Turska
 • ODLUKA o utvrđivanju centralne zone Novog Beograda za prostorno kulturno-istorijsku celinu (blokovi 21, 22, 23, 24, 25 26, 28, 29 i 30)
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o radnom vremenu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija
 • ODLUKA o promeni naziva Zavoda za stomatologiju Kragujevac
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za pripremu i sprovođenje proizvodnje vakcine protiv COVID-19
 • ODLUKA o obrazovanju Mreže za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Šidina” društvo s ograničenom odgovornošću Šid
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Šidina” društvo s ograničenom odgovornošću Šid
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” Beograd
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kliničkog centra Niš
 • REŠENJE o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Pravosudne akademije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Pravosudne akademije
 • REŠENJE o imenovanju člana Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Bursi, Republika Turska
 • REŠENJE o postavljenju šefa Kabineta potpredsednika Vlade
 • REŠENJE o postavljenju zamenika šefa Kabineta potpredsednika Vlade
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-619/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-708/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-710/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2021. godinu
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o Registru hemikalija
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
 • PRAVILNIK o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara
 • PRAVILNIK o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta „Srpsko-kineski industrijski park Mihajlo Pupinˮ na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 46-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 46-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 46-3/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 46-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 46-5/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 46-6/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 46-7/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 46-8/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 46-9/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 46-10/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 47-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 47-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 106-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 106-2/21
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-142/2019
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-1823/2017
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-9133/2017
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-7309/2018 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijalne regulacije i cene pomoćnih usluga za 2021. godinu
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0300/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0301/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0302/19-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2020. godine
Druge organizacije
 • ANEKS I Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ISPRAVKA Odluke o određivanju matičnih područja
OGLASI

Podelite: