Објављен „Службени гласник РС“ број 6 од 24.1.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 6 од 24.1.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије
 • ЗАКОН о жиговима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дуалном образовању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о култури
 • ЗАКОН о архивској грађи и архивској делатности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за елементе система цевовода од пластичних маса за снабдевање водом намењеном за људску употребу, транспорт запрљане и канализационе воде, транспорт гасовитих горива и инсталације за грејање
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 68-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 68-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 68-3/20
Уставни суд
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Уставног суда
 • ОДЛУКА о престанку функције заменика председника Уставног суда
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2019. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о утврђивању матичних подручја у општини Беочин
ОГЛАСИ

Поделите: