Објављен „Службени гласник РС“ број 6 од 1.2.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о ближим условима за плаћање, односно наплату у роби, односно услугама
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 6 од 1.2.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају
 • УРЕДБА о измени Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Великом Градишту, насеље Рам
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Смедереву
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV NIŠAVAˮ д.о.о. Ниш
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о извозу шећера у земље Европске уније
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о увозу цигарета из Европске уније по преференцијалној стопи
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о ближим условима за плаћање, односно наплату у роби, односно услугама
 • ОДЛУКА о проглашењу 2019. године за годину безбедности и здравља на раду
 • ОДЛУКА о утврђивању родне куће Владислава Петковића Диса у Заблаћу за знаменито место
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за праћење токова из области економских миграција у Републици Србији
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање активности на дигитализацији сала у домовима културе и културним центрима на територији Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагас” Нови Сад за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са Финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали у току 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-674/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-844/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-846/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-906/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-909/2019
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за одобравање употребе службених возила
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о именовању директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Крњача” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Крњача” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • ЗАКЉУЧАК о разрешењу дужности саветника извршног директора конституенце Швајцарске у Групацији Светске банке
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у области производње прехрамбених производа
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда
 • ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле
 • ПРАВИЛНИК о начину обављања ванредног превоза
 • ПРАВИЛНИК о условима за издавање дозволе за ванредни превоз
 • ПРАВИЛНИК о квалитету у области трансфузијске медицине
 • ПРАВИЛНИК о систему следивости и начину обавештења о озбиљној нежељеној реакцији, односно озбиљном нежељеном догађају
 • ПРАВИЛНИК о даваоцима крви или компонената крви
 • ПРАВИЛНИК о Обрасцу обавештења и Обрасцу сагласности примаоца крви или компонената крви
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
 • НАРЕДБА о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести афричке куге свиња (pestis suum africana) у Републику Србију
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6463/2016 и издвојено мишљење судије и сагласно издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-852/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-853/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-854/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-855/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-856/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-857/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-858/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-859/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-860/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-861/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-862/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-863/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-864/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о разврставању ваздухоплова, знацима државне припадности, ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Власина”
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-553/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-554/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-561/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-567/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-568/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-569/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-570/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-571/2019
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић”, Велика Плана
ОГЛАСИ

Поделите: