Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 6 od 1.2.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 6 od 1.2.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju
 • UREDBA o izmeni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u Velikom Gradištu, naselje Ram
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju lučkog područja luke u Smederevu
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „SPV NIŠAVAˮ d.o.o. Niš
 • ODLUKA o izmeni Odluke o izvozu šećera u zemlje Evropske unije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o uvozu cigareta iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi
 • ODLUKA o izmeni Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama
 • ODLUKA o proglašenju 2019. godine za godinu bezbednosti i zdravlja na radu
 • ODLUKA o utvrđivanju rodne kuće Vladislava Petkovića Disa u Zablaću za znamenito mesto
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za praćenje tokova iz oblasti ekonomskih migracija u Republici Srbiji
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na digitalizaciji sala u domovima kulture i kulturnim centrima na teritoriji Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za upravljanje lukama za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Srbijagas” Novi Sad za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbijeˮ, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja, organizovanja i funkcionisanja, izgradnje i razvoja Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2019. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-674/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-844/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-846/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-906/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-909/2019
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti
 • REŠENJE o razrešenju zamenika predsednika Pregovaračke grupe za obrazovanje i kulturu Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju zamenika predsednika Pregovaračke grupe za obrazovanje i kulturu Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Komisije za odobravanje upotrebe službenih vozila
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”
 • ZAKLJUČAK o razrešenju dužnosti savetnika izvršnog direktora konstituence Švajcarske u Grupaciji Svetske banke
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
 • PRAVILNIK o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja
 • PRAVILNIK o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada
 • PRAVILNIK o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table
 • PRAVILNIK o načinu obavljanja vanrednog prevoza
 • PRAVILNIK o uslovima za izdavanje dozvole za vanredni prevoz
 • PRAVILNIK o kvalitetu u oblasti transfuzijske medicine
 • PRAVILNIK o sistemu sledivosti i načinu obaveštenja o ozbiljnoj neželjenoj reakciji, odnosno ozbiljnom neželjenom događaju
 • PRAVILNIK o davaocima krvi ili komponenata krvi
 • PRAVILNIK o Obrascu obaveštenja i Obrascu saglasnosti primaoca krvi ili komponenata krvi
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
 • NAREDBA o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti afričke kuge svinja (pestis suum africana) u Republiku Srbiju
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-6463/2016 i izdvojeno mišljenje sudije i saglasno izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-852/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-853/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-854/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-855/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-856/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-857/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-858/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-859/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-860/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-861/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-862/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-863/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-864/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o razvrstavanju vazduhoplova, znacima državne pripadnosti, oznakama registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Vlasina”
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-553/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-554/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-561/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-567/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-568/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-569/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-570/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-571/2019
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Miloš Mitrović”, Velika Plana
OGLASI

Podelite: